Hire IT

View all jobs

Certifierad Projektledare IAM

Stockholm, Sweden
Projektledare IAM
 
Det nya uppdraget omfattar att leda och genomföra analys avseende inriktning för upphandling, framtagande av upphandlingsunderlag samt genomförande av upphandling inför övergång till en ny tjänst avseende säkerhetsplattform (del i Ineras IAM-tjänst, ”Identitet och åtkomst”) omfattande handläggningsstöd för eID-utgivning, kortproduktion samt lösning för CA och spärrlistor. Tjänsten kommer att utnyttjas av myndigheter, landsting, regioner och kommuner såväl som privata vårdgivare, apotek, mm. Arbetet sker i samarbete med Ineras interna resurser.  Konsulten ska även leda införandet av lösning för e-ID utgivning. Konsulten ska genomföra arbetet med utgångspunkt i referens- och lösningsarkitektur, behovsbild samt tidigare upphandlingar och angränsande projekt. I ansvaret ingår att genomföra arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt med stöd av sakkunniga.
 
Uppdraget omfattar följande ansvarsområden:
 • Genomföra analys avseende inriktning för upphandling:
  • Förberedande aktiviteter som exempelvis RFI samt planering av upphandlingen
  • Analys av upphandlingsunderlagets utformning
  • Översyn av sourcinginriktning
  • Kvalificera en leverantörsbas som är finansiellt stark, tekniskt kompetent och strategiskt anpassad för den lösning som Inera söker
 • Ansvara för att kravanalys sker på ett strukturerat och effektivt sätt. Omfattar exempelvis:
  • Genomförande av kravanalys så väl som detaljering av befintliga krav
  • Framtagande och komplettering av processdokumentation samt användningsfall
  • Framtagande och komplettering av informationsmodell
  • Framtagande av prototyper för att visualisera flöden och förslag på användargränssnitt i lösningen där behov föreligger
 • Leda framtagande av upphandlingsunderlag i enlighet med beslutad sourcingstrategi. Omfattar exempelvis:
  • Ansvar för att färdigställa dokumentation samt andra underlag på ett sådant sätt att den kan ingå i upphandlingsunderlaget
  • Organisera och leda kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag
 • Organisera, leda och genomföra upphandling. Omfattar exempelvis:
  • Agera kontaktyta mot externa och interna parter vad gäller upphandlingsunderlag under upphandlingstiden
  • Leda utvärdering av anbud samt framtagande av beslutsunderlag inför tilldelning
  • Agera kontaktyta mot externa parter vad gäller krav
  • Säkerställa uppfyllnad av inköpspolicyer, -procedurer samt efterlevnad av relevanta lagar och regler
 • Uppdraget kan även komma att utökas och omfatta införande av upphandlad lösning. Omfattar exempelvis:
  • Integrering av tjänsten i Ineras säkerhetstjänster
  • Acceptanstester tillsammans med Inera test-avdelning
  • Ta fram underlag för anslutning
  • Etablera förutsättningar för förvaltning av tjänsten inom Ineras organisation
  • Införande hos Ineras kunder
  • Överlämning till förvaltning
 
Offererad konsult ska uppfylla följande obligatoriska krav (SKA-krav):
 1. Långvarig erfarenhet av att leda stora projekt
 2. Mycket god erfarenhet av genomförande av IT-infrastrukturprojekt omfattande IAM-lösningar och relaterade driftsmiljöer samt nätsäkerhetslösningar.
 3. Mycket god erfarenhet av att genomföra upphandling av IT-tjänst.
• Självständigt ansvarat för att ta fram upphandlingsunderlag och genomfört upphandlingar
 1. Dokumenterad erfarenhet av och hög kompetens inom kravanalys, processmodellering, informationsmodellering samt relaterade metodiker och verktyg, omfattande att systematiskt beskriva användningsfall och processer samt relaterade krav på efterfrågad lösning/tjänst
 2. Erfarenhet av att ha specificerat relevanta drift- och förvaltningskrav för en tjänstelevererande verksamhet i offentlig regi
 3. Certifiering inom projektledning, till exempel PMI/PMP, Props, PMP, eller motsvarande
 4. God samarbetsförmåga med hög personlig och yrkesmässig integritet
 5. Ordningssinne och eget ansvar för arbetsuppgifter en förutsättning för vårt arbetssätt
 6. Mål och leveransinriktad
 7. Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt erfarenhet av att leda workshops 
 8. Mycket god förmåga att dokumentera
 9. Ansvarstagande, resultatorienterad och självgående.
 10. Konsulten ska vara tillgänglig att påbörja uppdraget i önskad omfattning från den 14 april 2020.
 
Referensuppdrag:  
Konsulten ska kunna påvisa erfarenhet av att arbeta med för uppdraget relevanta arbetsuppgifter. Detta visas genom att ett (1) referensuppdrag lämnas. Referensuppdraget ska tillsammans uppfylla följande krav:   
 • Uppdraget ska innehålla en redovisning där erbjuden konsult har arbetat med liknande uppdrag
 • Uppdraget ska ha utförts för en offentlig uppdragsgivare. 
 • Uppdraget ska ha utförts under de senaste tre åren räknat från sista anbudsdag. 
 • Pågående uppdrag accepteras under förutsättningar att det har pågått i en sådan omfattning att referenten kan ta ställning till nedanstående punkt. 
 • Uppdraget ska ha utförts i enlighet med avtalade villkor och ha renderat ett, enligt kundens bedömning, gott resultat. Det innebär också att konsulten, enligt referentens bedömning, ska ha god förmåga att samarbeta och i tal och skrift kommunicera idéer och lösningar med såväl beställare, kunder och leverantörer/utvecklare.  
  
Om konsulten har utfört efterfrågat uppdrag åt Inera bör detta uppdrag anges som referensuppdrag.
 
BÖR-krav (mervärde SEK)
 1. God kunskap om lösningar avseende ”Identitet och åtkomst” inom offentlig sektor och då särskilt lösningar för eID-utgivning samt hur kunders verksamhet stöds av itleveranserna i nämnda lösningar. Mer än två års (2) relevant erfarenhet av eIDutgivning, autentisering och PKI lösningar samt marknaden för e-identiteter och kortutgivning (100)
 2. Omfattande erfarenhet av att leda upphandling enligt LOU samt genomförande av IT-upphandlingar (RFIer, RFPer, RFQer) (50)
 3. Insatt i DIGG:s regelverk och specifikationer relaterat till IAM-lösningar (10)
 4. Erfarenhet av krav- och processanalys av IT-lösningar inom offentlig sektor (10)
 5. Erfarenhet av implementation av ärendehanteringssystem (10)
 6. Erfarenhet av att dokumentera krav i verktyg som exempelvis: Jira och ReQtest (10)
 
I CV ska framgå att ovanstående krav uppfylls. Lämna efterfrågade svar och redovisningar i bifogat anbudsformulär kryss- och svarsrutor. Samtliga krav ska vara uppfyllda för att anbud ska kunna prövas.
 
Uppdragsinformation:
Uppdraget genomförs placerat i Stockholm. Uppdraget beräknas genomföras under cirka 12 månader med möjlighet till förlängning. Omfattning av tjänsten kan komma att variera över tid och uppskattas till 20-90 % av en heltidstjänst. Inledningsvis uppskattas omfattningen till cirka 50% av en heltidstjänst.
Svar önskas senast 2020-03-23
 
För mer info kontakta
Bengt Sand
+46708182894
bengt.sand@hireit.se

 
More Openings
Sysadmin drift Cloud
Långt uppdrag Java
Frontend (RedHat 3 Scale)
Mobilutvecklare .Net
Share This Job
Powered by